Polityka prywatości

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Klientów.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest:

Karolina Walawko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 4 Your Beauty Labs Karolina Walawko, ul. Przejazd 6/19 02-654 Warszawa wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5213409158, adres poczty elektronicznej: biuro@beautybooster.com.pl – zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą.

Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przekazywane bezpośrednio przez Klienta poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online lub
w trakcie kontaktu e-mail. Do samego przeglądania treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym podanie danych osobowych nie jest konieczne. Przy przeglądaniu treści w Sklepie Internetowym przetwarzane są natomiast zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci skorzystania z usług oferowanych w Sklepie Internetowym tj.  Formularz Rejestracyjny/Konto oraz Formularz Zamówienia (wszystkie usługi dokładniej opisane w Regulaminie) podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z w/w usług elektronicznych świadczonych przez Administratora.

Zakres zbieranych danych osobowych.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców nazwa firmy oraz NIP), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres oraz hasło.

Podstawa prawna przetwarzania danych oraz cel przetwarzania danych

Dane Klientów przetwarzane są w celu:

 1. Świadczenia na rzecz Klienta usług elektronicznych, na podstawie wyraźnej zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
 2. realizacji celów niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych –  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na:
 4. kierowaniu do Klientów przez Administratora treści marketingowych w sposób, na który Klient wyraził zgodę;
 5. realizowaniu celów analitycznych i statystycznych oraz prowadzeniu analizy wyników;
 6. ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Udostępnianie danych osobowych

Dostęp do danych Klientów mają:

 • pracownicy/współpracownicy Administratora odpowiedzialni za obsługę i serwisowanie;
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • podmioty prowadzące rzecz Administratora danych osobowych, obsługę spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
 • organy, których prawo do żądania udzielenia informacji odnośnie danych osobowych Klientów wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przechowywane:

a.  dane osobowe służące do realizacji zamówienia będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży Produktu;

b.  w przypadku usunięcia konta w wyniku żądania Klienta, który nigdy nie złożył Zamówienia – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie;

c.  w przypadku usunięcia konta w wyniku żądania Klienta, który złożył co najmniej jedno Zamówienie – dane związane z poszczególnymi zamówieniami będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży Produktu.

d.  Każdorazowo jednak dane osobowe Klientów będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do celu, w którym te dane są przetwarzane, nie krócej jednak niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Profilowanie

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Klientowi przysługuje prawo:

 1.  

Klient może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od Administratora danych osobowych e-mail o charakterze marketingowym. W tym celu należy zwrócić się do Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail biuro@beautybooster.com.pl

Ochrona przetwarzania danych:

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  1. Certyfikat SSL.

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w Serwisie – tzw. „cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są
w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć
w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane
z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY, HOTJAR WEB ANALYTICS G OOGLE SEARCH CONSOLE ORAZ YANDEX METRICA

Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta), usług Optimizely,  dostarczanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105), Google Search Console dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz Yandex Metrica dostarczanych przez YANDEX N.V. (Ulitsa Lva Tolstogo 16, Moscow, Russia 119021). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Serwisu.

Google Analytics, HotJar, Optimizely, Google Search Console oraz Yandex Metrica wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania z SERWISU. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z SERWISU (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca z SERWISU).

Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych i Rosji. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania z Serwisu adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych lub Rosji i tam skrócony.

Na zlecenie Usługodawcy Google Inc., HotJar Ltd,  Optimizely Inc. Google Search Console oraz Yandex Metrica będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych
z korzystaniem z Serwisu.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Serwisu.

Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne
z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.

HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, w szczególności jeżeli będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny i wiążący Klientów tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: www.beautybooster.com.pl/politykaprywatnosci